Ezra Klein Interview 9/26/13


ATV’s Krystal Foster sits down with Washington Post Blog editor Ezra Klein on September 26th, 2013.